HDU3687 National Day Parade

国庆游行,学生们本来排成nn的队形,休息时他们仅左右移动,现在求在什么位置恢复nn队形,使所有学生当前位置到目标位置的距离的和最短。 n<=56,m<=200,左上角为(1, 1),右下角为(n, m),每位学生的位置 1<=Xi<=n,1<= Yi<=m

最开始以为是平均数,后来发现就是枚举目标位置。 每行一个vector,存该行点的y坐标。读入后排序,然后枚举队伍最左边的那一列。


#include 
#include 
#include 
#include 
using namespace std;

const int MAX = 2147483647;

int main()
{
  int n, m;
  int a, b;
  int count;
  while (true)
  {
    cin >> n >> m;
    if (!n && !m) break;
    vector line[60];
    count = n * n;

    while (count--)
    {
      cin >> a >> b;
      line[a].push_back(b);
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) sort(line[i].begin(), line[i].end());

    int sum, ans = MAX;
    //起始位置
    for (int i = 1; i <= m - n; i++)
    {
      sum = 0;
      //行
      for (int j = 1; j <= n; j++)
      {
        //列
        for (int k = 0; k < n; k++)
        sum += abs(line[j][k] - i - k); //-(i+k)
      }
      if (sum < ans) ans = sum;
    }
    cout << ans << endl;
  }
  return 0;
}


comments powered by Disqus